POLICY

Behandling av personuppgifter
Vi är personuppgiftsansvariga

Heyman & Holmberg AB med organisationsnummer 556009–8963 och adress Klangfärgsgatan 14 426 52 Västra Frölunda (”Vi”, ”Oss”) ansvarar för de personuppgifter som behandlas om dig.

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Vi har därför upprättat den här policyn. Policyn utgår från gällande rätt och förtydligar hur vi arbetar för att tillvarata dina rättigheter och värna om din integritet. Syftet med policyn är att du ska veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan tillvarata dina rättigheter.

Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla dig våra produkter och information om dem, dvs. för att ingå eller fullgöra ett avtal med dig som kund. I vissa fall sparar vi dessutom dina personuppgifter för att underlätta kontakt avseende framtida köp eller för att kunna erbjuda service och information avseende våra produkter.

Inkommande e-post och telefonsamtal

Om du kontaktar oss per e-post eller per telefon behandlar vi ditt telefonnummer, din epostadress samt annan information som du väljer att inkludera i din korrespondens. Det gör vi för att besvara ditt meddelande samt för att tillhandahålla information om oss och om vår verksamhet. Behandlingen grundar sig på att vi har ett berättigat intresse av att hantera inkommande korrespondens och att tillhandahålla information. Behandlingen sker till dess att 1 månad har passerat från att du kontaktat oss, om ingen annan grund för behandling av dessa personuppgifter finns.

Inkommande frågor från frågeformulär

Om du kontaktar oss via formuläret på vår hemsida behandlar vi ditt namn, ditt telefonnummer, och din e-postadress. Det gör vi för att kunna besvara din förfrågan och för att föra en dialog om våra produkter. Behandlingen grundar sig i att vi har ett berättigat intresse av att hantera dina personuppgifter för att kunna föra en dialog om våra produkter innan vi träffar ett avtal. Behandlingen sker till dess att dialogen har avslutats eller att 1 månad har passerat, om ingen annan grund för behandling av dessa personuppgifter finns.

Beställning av produkter

När du agerar som kontaktperson för ett företag och beställer produkter av oss behandlar vi ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer. Om du driver en enskild firma kan vi också behöva samla in ditt personnummer. Behandlingen sker för att utföra beställningen, för att fullgöra vårt ansvar för produktens korrekthet eller utförande, för att skriftväxla rörande produkten samt för att ställa ut faktura. Dessa behandlingar är nödvändiga för att kunna fullgöra det avtal om våra produkter som du träffar med oss. Behandlingen sker under avtalstiden samt under den tid som vi ställt ut en garanti för produkten.

Marknadsföring

När du beställer en produkt av oss behandlas ditt namn och din e-postadress för att sända dig marknadsföring och erbjudanden som rör våra övriga produkter. Den lagliga grunden för denna behandling är att vi har ett berättigat intresse av att visa upp vår fulla produktkatalog för dig. Uppgifterna behandlas för detta ändamål under tiden som du har ett avtal med oss och under en tid därefter. Du har när som helst möjlighet att invända mot marknadsföring genom att kontakta oss.

Arkivering av räkenskapsuppgifter

I den mån ditt namn eller din adress förekommer i vår räkenskapsinformation kommer dessa uppgifter att behandlas för att vi på ett korrekt sätt ska kunna arkivera
räkenskapsinformation. Behandlingen är nödvändig för att efterleva vår rättsliga förpliktelse om arkivering av räkenskapsuppgifter enligt gällande lagstiftning. Behandlingen består i 7 år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

Vilka lämnar vi ut dina uppgifter till?

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till andra företag eller organisationer om det inte krävs enligt lag eller är nödvändigt för att utföra våra lagstadgade eller avtalsenliga förpliktelser gentemot dig. Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part som behandlar informationen för vår räkning och i enlighet med våra instruktioner. Det vi får hjälp med av tredje part kan exempelvis vara aktörer som erbjuder IT- och bokföringstjänster.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Din säkerhet är viktig för oss. Därför har vi vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och annan otillåten behandling. Vi analyserar och utvärderar regelbundet åtgärderna i syfte att skyddet för dina uppgifter ska bli så säkert som möjligt.

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter under avtalsperioden. Under vissa förutsättningar kan vi behålla dina uppgifter under en längre tid än avtalsperioden. Det gäller exempelvis när det krävs enligt lag eller när uppgifterna kan behövas för att fastställa, utöva och bevaka rättsliga anspråk. Vi måste också spara dina personuppgifter under hela vår garantitid för att säkerställa att vi kan hjälpa till med garantianspråk. Garantitiden varierar beroende på vilken produkt du köpt av oss.

Dina rättigheter

När vi behandlar personuppgifter om dig har du som registrerad flera rättigheter. Du har rätt att när som helst ta kontakt med oss gällande dessa, och om du vill utöva någon av rättigheterna som beskrivs nedan når du oss enklast på info@heymanholmberg.se. Vi förbehåller oss rätten att vidta lämpliga skydds- och säkerhetsåtgärder i syfte att säkerställa att du är den du utger dig för att vara när du tar kontakt med oss. Om du inte kan visa din identitet på ett trovärdigt sätt är det inte säkert att vi kan tillmötesgå din begäran.

Tillgång till personuppgifter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du vill veta det kan du få ett sammanställt registerutdrag av oss som innehåller de personuppgifter vi behandlar om dig.

Rättelse och radering

Om vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt eller om vi inte längre behöver uppgifterna har du rätt att få dem raderade. Om uppgifterna är ofullständiga har du rätt att få dem kompletterade. Tänk på att det inte är säkert att vi kan utföra våra tjänster till dig om du begär att få dina personuppgifter raderade.

Dataportabilitet

Under vissa omständigheter har du rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig i ett allmänt, skriftligt, maskinläsbart och strukturerat format. Detta har du rätt till beträffande de personuppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av ditt samtycke eller när personuppgifterna krävs för att ingå eller fullföra avtal med dig.

Begränsning av behandling

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att vi ska begränsa vår behandling av dina uppgifter. Det innebär att vi markerar uppgifterna så att vi i framtiden endast behandlar dem för vissa särskilda syften. Det är inte säkert att vi kan tillhandahålla dig våra tjänster om vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som utförs i syfte utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Vi behandlar inte dina personuppgifter för något av dessa ändamål eller enligt någon av dessa grunder. Du kan därför inte rikta några invändningar mot vår behandling enligt denna grund.

Rätt att inge klagomål

Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Du kan läsa mer om detta på Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se. Vi kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter. Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

Övrigt

Vi gör löpande ändringar i denna integritetspolicy och ny version blir gällande när den finns tillgänglig på vår webbplats www.heymanholmberg.se. Om du har några frågor om denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag är du välkommen att kontakta oss.

Kontakt

Du kan när som helst kontakta oss genom att skriva till info@heymanholmberg.se eller genom att ringa oss på telefonnummer 031-41 70 98 om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter. Du kan även läsa mer om oss på vår hemsida www.heymanholmberg.se.